• Daňový bonus na vyživované dieťa podľa novely zákona o dani z príjmov v znení od 1.1.2023 sa určí prvýkrát až za kalendárny mesiac január 2025. Na vyživované dieťa s dovŕšeným 15-tym rokom veku je ustanovený vo výške 50 eur mesačne a pre vyživované dieťa do 15-tich rokov vo výške 100 eur mesačne, ak nebola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.
  • V období január 2023 až december 2024 sa sumy daňového bonusu na vyživované dieťa ustanovujú vo výške 50 eur mesačne pre vyživované dieťa s dovŕšeným 18-tym rokom veku a 140 eur mesačne pre vyživované dieťa do 18-tich rokov, ak nebola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu..
  • Daňovníkovi sa umožňuje na účely daňového bonusu na vyživované dieťa v prípade, ak jeho základ dane nepokryje sumu na uplatnenie sumy daňového bonusu ustanoveného v § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov prirátať k svojmu základu dane aj vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby, ktorá žije v domácnosti s vyživovaným dieťaťom. Túto transakciu realizuje daňovník cez daňové priznanie prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2023.
  • Ak zamestnávateľ priznal daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia vyšší nárok na daňový bonus ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, daňovník v tomto prípade nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.

Autor Max Group

Najnovšie články

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 2.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 1.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC