Schválenie novely zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len “zákon o účtovníctve”) dňa 15.10.2019 prináša okrem iných zmien najmä zmenu v povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom.

Od 1.1.2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, keď majú splnené veľkostné kritériá. Táto povinnosť sa ich bude týkať prvý krát za účtovné obdobie začínajúce  1.1.2020. V pôvodnom znení platnom do 31.12.2019 bola stanovená povinnosť overenia riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie, pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú veľkostné kritériá.

Od 1.1.2020 má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,
  2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30

Z uvedeného vyplýva, že prvé dve veľkostné kritéria sa od 1.1.2020 zdvojnásobili, tretie veľkostné kritérium zostáva bez zmeny. Splnenie veľkostných kritérií v znení zákona o účtovníctve do 31.12.2019 sa posúdi za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31.12.2019.

Účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) zostavujú výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Od 1.1.2020 prichádza nová povinnosť, kde tieto účtovné jednotky musia mať audítorom overené, či sú údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS.

Zmena nastala aj v povinnosti vybraných účtovných jednotiek uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti. Účtovná jednotka spĺňajúca aspoň dve z troch veľkostných kritérií (celková suma majetku viac ako 20 000 000 eur, čistý obrat viac ako 40 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov viac ako 250), ktorá emitovala akcie (zúženie okruhu povinných účtovných jednotiek o účt.jednotky emitujúce iné cenné papiere ako akcie)  prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu má od 1.1.2020 povinnosť uvádzať vo výročnej správe, už aj za rok 2019, opis politiky rozmanitosti.

Autor Max Group

Najnovšie články

Povinnosť nahlásenia bankových účtov Finančnej správe do 30.11.2021

Max Group | 10.11.2021 |

Finančná správa uľahčí povinnosť subjektov nahlásiť bankové účty

ČÍTAŤ VIAC

Zvýšenie počtu dní dovolenky

Max Group | 28.01.2020 |

Každému zamestnancovi Zákonník práce garantuje minimálne 4 týždne dovolenky ako jej základnú výmeru.

ČÍTAŤ VIAC