CEREBRA / Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku
Ponuka služieb
Kontakt
CEREBRA Consulting, s.r.o
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
cerebra@cerebra.sk

IČO: 36 338 478
DIČ: 2021875966
IČ DPH: 2021875966

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 14972/L.Výpis z OR






Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku

účinné od 01. 01. 2015

Od nového roka vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá zásadne mení pravidlá zaraďovanie dlhodobého majetku do odpisových skupín.

Táto metodika sa týka aj majetku zaradeného pred účinnosťou novely.